จุดเริ่มต้นกว่าจะมาเป็น "เซอร์นิติน พอลลิติน"


18 Jan 2019แนวโน้มการใช้พลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาตนเอง

องค์การอนามัยโลกได้ประกาศถึง แนวโน้มการมีสุขภาพดีว่ามิได้หมายถึงการดูแลตนเองให้ปลอดภัย จากการมีโรคเท่านั้น แต่ความหมายดังกล่าว ครอบคลุมไปถึงการดูแลสุขภาพองค์รวมใน 4 ด้าน คือร่างกาย จิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม และจิตวิญญาณ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านที่กล่าวนี้ ย่อมไม่ละเว้นที่จะต้องคํานึงถึง การดูแลสุขภาพตนใน 2 สภาวะ คือภาวะปกติ และภาวะยามเจ็บไข้ได้ป่วย

ดังนั้นเงื่อนไขการดูแลสุขภาพตนเองทั้ง 4 ด้าน ที่กล่าว ย่อมหลีกไม่พ้นที่ทุกคนจะต้องให้ความ ใส่ใจต่อปัจจัยพื้นฐานของชีวิต ที่ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง นั่นก็คือการใช้ประโยชน์จากร่างกาย เพื่อไม่ให้ส่งผลใน เชิงลบต่อสภาพจิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม จิตวิญญาณตนเอง และบุคคลอื่นที่แวดล้อมตัวเรา

กว่า 2,600 ปี ที่เอกบุรุษของโลกท่านหนึ่ง ได้ค้นพบว่าการกินอาหารเพียงมื้อเดียวต่อวันสําหรับ มนุษย์นั้นเป็นปริมาณที่พอเพียงแล้ว ต่อการเยียวยามิให้ร่างกายเกิดส่วนเกิน ซึ่งวิธีการที่กล่าวนี้ สืบต่อมา กระทั่งปี พ.ศ.2560 คณะกรรมการประกาศรางวัลโนเบล สาขาวิทยาศาสตร์ จึงได้ยกรางวัลอันทรงเกียรติภูมิ ในสาขาการใช้สารอาหารบําบัด (Nutracutical) ให้แก่นักวิจัยชาวญี่ปุ่น Mr.Yoshinori Ohsumi

สองเหตุการณ์ที่แตกต่างกันของช่วงระยะเวลา แต่กลับเหมือนกันในวิธีการ นั่นคือกระบวนการ ในทางลบ หรือลด (reduce process) สารอาหาร ซึ่งแน่นอนที่สุดกระบวนการที่กล่าวนี้ ย่อมเหมาะสมและ สอดคล้องกับผู้ยึดถือและปฏิบัติตน ที่จะต้องมีความพร้อม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม และ จิตวิญญาณ อย่างนักพรตและปราชญ์ผู้มุ่งแสวงหาความจริงแห่งชีวิต

แต่สําหรับสามัญชนคนเราอีกร้อยละ 99 ของชาวโลก ที่มิได้มีคุณสมบัติในการเลิก ลด ละ มื้ออาหาร หวาน คาว ดังกล่าวแล้ว ก็ย่อมมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องอาศัยกระบวนการในทางบวก (additive process) นั่นคือกระบวนการแสวงหาให้ได้มาซึ่งตัวยา เคมีเภสัช สมุนไพร ตลอดทั้งพืชพันธุ์ ธัญญาหาร เป็นตัวช่วย ทั้งนี้เพื่อให้การดูแลสุขภาพและอนามัยตนเอง ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน

มารู้จักพลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาตนเองกันเถอะ

เซอร์นิติน (CERNITIN) หรือ พอลลิติน (Pollitin) เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาตนเอง มีคุณสมบัติทั้ง 2 ประการ คือเป็น ทั้งเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีจุดกําเนิดมาจากกลุ่มนักวิจัยเภสัชภัณฑ์ชาวสวีเดน แห่งคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนกลุ่มหนึ่ง ที่ไล่ล่าตามหาความจริงในอุดมการณ์แห่งความเป็นชนชาติสวีดิช ว่า “เกิดสวีเดน โตสวีเดน แนว หายสวีเดน” ท่ามกลางพื้นที่ประเทศสวีเดน ในมิติ 444,904 ตร.กม. (ขนาด ใกล้เคียงประเทศไทย) กับจ านประชากร 13.25 ล้านคน ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนี้อุดมไปด้วย ป่าไม้ ภูเขาสูง และแร่ธาตุจํานวนมาก องค์ประกอบของภูมิประเทศที่กล่าวนี้ ได้ส่งผลให้นักวิจัยกลุ่มนอร์ดิก (ภูมิภาคในยุโรปเหนือ ประกอบด้วย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลน์ นอร์เวย์ และสวีเดน) ได้ค้นพบว่าละออง เกสรดอกไม้ ประกอบด้วยสารที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดในการสร้างชีวิตใหม่ทั้งในตระกูลของพืช และ สิ่งมีชีวิตทั้งมวล

คุณวิเศษของละอองเกสรดอกไม้

ผลจากการวิเคราะห์ละอองเกสรดอกไม้ นักวิจัยกลุ่มนอร์ดิกพบว่า ละอองจากเกสรดอกไม้มีองค์ประกอบ สําคัญ 9 ประการ คือ อุดมด้วยสารอาหารหลากหลายชนิด วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน สารที่จําเป็นในการ วิเคราะห์ อาร์ เอน เอ (RNA) และ ดี เอน เอ (DNA) สารมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เอนไซน์ กรดไขมันอิ่มตัว สารนี้เป็นตัวตั้งต้นในการสังเคราะห์โปรสตาแกรนติน และสารประเภทสตีรอยด์จากพืช (Phytosterols)

 

สํารวจความสําเร็จห้าดาว บริษัทต้นแบบการสกัดละอองเกสรดอกไม้

ดาวที่หนึ่ง บริษัท เอบี เชอร์แนล (AB Carnelle) ต้นแบบผู้นําทางด้านสารสกัดจากละอองเกสร ดอกไม้ ก่อตั้งขึ้นในประเทศสวีเดน เมื่อปี พ.ศ.2496 มีชื่อเสียงเรื่องด้านการสกัดละอองเกสรดอกไม้ ที่มีชื่อว่า “เซอร์นิติน” (Cernitin) หรือ “พอลลิติน” (Pollitin)

ดาวที่สองและดาวที่สาม เอบี เชอร์แนล ไม่เพียงแต่เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ ผลิตตามหลักเกณฑ์ที่ดี (GMP: Good Production in the Manufacturer and Quality Control) ตามข้อกําหนด ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และมาตรฐานห้องทดลองและปฏิบัติการที่ดี (GL0) เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ยังได้ผ่านการรับรองคุณภาพระดับ “เภสัชภัณฑ์” โดยคณะกรรมการสาธารณสุข และสวัสดิการ สังคมแห่งประเทศสวีเดน (องค์การที่มีหน้าที่ด้านการกํากับดูแลและการนําเข้า การผลิตและการจัดจําหน่าย)

ดาวที่สี่ โดยผลิตภัณฑ์เซอร์นิตินได้รับใบอนุญาต ให้เป็นสารอาหารมามัดจากธรรมชาติ (Naturo Phathic Drugs) และดาวที่ห้า เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2505 ด้วยบทพิสูจน์ที่ท้าทาย คําตัดสิน ของคณะลูกขุนศาลการตลาด ระหว่าง Consumers ombudsman กับสํานักงานจัดการและคุ้มครองผล ประโยชน์ของประเทศสวีเดน (Social styrelsen) และบริษัท เอบี เชอร์แนล ได้มีคําพิพากษา สรุปได้ว่า “การโฆษณาชวงมริษัท Ab CERNELE (ผู้ผลิตเธอร์นิติน) นั้นมีข้อความที่ถูกต้องตามที่ ดงรแล้งทุกคํา และผลิตภัณฑ์นั้นเป็นที่เชื่อถือได้ตามที่โฆษณา”

ศักยภาพแหล่งผู้ผลิต ผู้ผลิต CERNITIN หรือ POLLITIN

กรามิเน็กซ์ (Graminex) คือบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เซอร์นิติน พอลลิติน ซึ่งได้พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติรักษาตนเอง สืบเนื่องจากบริษัท เอบี เชอร์แนลในสวีเดน บริษัทผู้ผลิตรายนี้มีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก เฉียงเหนือของเมืองเคสช์เลอร์ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแยกตัวออกมาจากสํานักงานใหญ่ เมืองซาวินอซ์ รัฐมิชิแกน ก่อตั้งขึ้นภายหลังบริษัทเอบี เชอร์แนล 10 ปี บนพื้นที่มวลรวมของบริษัททั้งหมด 130,000 ตารางฟุต มีพื้นที่โรงงานผลิตกว่า 6,500 เอเคอร์ ผสมผสานกับพื้นที่ทางด้านเกษตรกรรม ไว้เฉพาะเป็นแหล่งปลูกฟาร์มเกสรดอกไม้ ที่นับเป็นต้นทุนการผลิต ส่งออกไปกว่า 50 ประเทศ และ 6 ทวีป ทั่วโลก

ปณิธานพลิตภัณฑ์เซอร์นิติน หรือ พอลลิติน

ผลิตภัณฑ์เซอร์นิติน 15 ผลิตภัณฑ์ (จําแนกตามฉลากสีบนบรรจุภัณฑ์) ยึดถือหลักการดูแล สุขภาพองค์รวม 4 ด้าน คือร่างกาย จิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม และจิตวิญญาณ ดังปรากฏเป็นแนวปฏิบัติของ องค์กร ใน 4 เป้าหมาย คือ ด้านร่างกาย สามารถบําบัดโรคต่างๆ ได้กว่า 60 โรค ตลอดทั้งร่างกาย ด้านจิตใจ เภสัชภัณฑ์เซอร์นิตินเข้าใจปัญหาสุขภาพองค์รวมของทุกเพศทุกวัย ช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับการบําบัดมี สภาพจิตใจที่ดี ช่วยส่งผลในเชิงบวกไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือการฟูมฟักจิต วิญญาณของผู้ได้รับการบําบัดให้คืนสู่สภาพเดิมอม่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี


ปรึกษาข้อมูล หรือสั่งซื้อพอลลิติน
ปรึกษาฟรี ตลอด 24 ชม. แอดเลย!
โทร: 080-992-8297, 083-080-0131
Line ID: @cernitins
Line: https://lin.ee/rDO24Wn
Facebook: Cancer Thailand สารอาหารบำบัด
Website: https://www.cancer-thailand.com/


SHARE :080-992-8297, 083-080-0131

@cernitins

เพิ่มเพื่อนCopyright © 2019 All Rights Reserved. Designed By Golly-design